Richmond Quy Nhon
Hình ảnh thi công đến tháng 08/2023
Tổng quan lô M
Tổng quan lô M
Hoàn thành tô tường trong tầng 3 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M