Bien Hoa Universe Complex
Hình ảnh thi công đến tháng 09/2023
Tổng quan dự án
Block Modern - Thi công cốt thép sàn tầng 22
Block Modern - Thi công cốt thép sàn tầng 22
Block Dynamic - Thi công cốt thép sàn tầng 24
Block Dynamic - Thi công cốt thép sàn tầng 24
Block Lucky - Hoàn thành đổ bê tông tầng 24
Block Clever - Thi công cốp pha sàn tầng 23