Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Trần Tiến Thanh 23/06/2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Trương Văn Việt 23/06/2022
Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 22/06/2022
Nghị quyết HĐQT về việc ông Lê Quỳnh Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 07/06/2022
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 06/06/2022
Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Tổng hợp Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Báo cáo Ban kiểm soát 14/05/2022
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 14/05/2022
Báo cáo Hội đồng Quản trị 14/05/2022
Danh sách Ban kiểm phiếu (Dự kiến) 14/05/2022
Danh sách Ban Thư ký (Dự kiến) 14/05/2022
Danh sách Đoàn chủ tọa (Dự kiến) 14/05/2022
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022