Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Cao Minh Hiếu 06/12/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Thiệu Lê Bình 06/12/2022
Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 01/12/2022
Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 21/11/2022
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu 15/11/2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Cao Minh Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT 31/10/2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Thiệu Lê Bình - Thành viên HĐQT 31/10/2022
Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền năm 2021 11/10/2022
Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021 11/10/2022
Thông báo bổ sung thông tin giao dịch các bên liên quan 09/09/2022
Quy chế Kiểm soát nội bộ 19/08/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Trần Tiến Thanh 02/08/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Trương Văn Việt 02/08/2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Trần Tiến Thanh 23/06/2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của người nội bộ: Ông Trương Văn Việt 23/06/2022