Grand Center Quy Nhon
Hình ảnh thi công đến tháng 5-2022
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Thi công cốt thép cột tầng 24 lên 25, cốp pha sàn tầng 25
Thi công cốt thép cột tầng 24 lên 25
Thi công cốt thép cột tầng 24 lên 25
Thi công cốp pha sàn tầng 25
Thi công cốp pha sàn tầng 25
Thi công xây tường căn hộ tầng 16
Hoàn thành xây tường căn hộ tầng 15
Thi công tô tường căn hộ mẫu tầng 10