Grand Center Quy Nhon
Hình ảnh thi công đến tháng 10-2023
Hình tổng thể dự án
Thi công cốp pha sàn tầng 33
Thi công cốp pha sàn tầng 33
Thi công cốt thép sàn tầng 33
Thi công cốt thép sàn tầng 33