Vung Tau Pearl
Hình ảnh thi công đến tháng 4-2022
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire
Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire
Thi công cốt thép sàn tầng 26 Block Topaz
Thi công cốt thép sàn tầng 26 Block Topaz
Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz
Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Thi công cốp pha sàn tầng 29 Block Ruby và Block Opal
Thi công cốp pha sàn tầng 29 Block Ruby và Block Opal
Thi công xây tường căn hộ tầng 16 Block Ruby và Block Opal
Thi công xây tường căn hộ tầng 16 Block Ruby và Block Opal