Vung Tau Pearl
Hình ảnh thi công đến tháng 9-2023
Tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Block Ruby và Opal - Hoàn thiện 60% tô mặt ngoài tầng 28 - tầng mái (34)
Block Ruby và Opal - Hoàn thiện 60% tô mặt ngoài tầng 28 - tầng mái (34)
Block Sapphire và Topaz - Hoàn thiện 80% tô mặt ngoài tầng 19 - tầng 27
Block Sapphire và Topaz - Hoàn thiện 80% tô mặt ngoài tầng 19 - tầng 27
Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz - Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 12
Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz - Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 12
Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz - Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 12