Đội ngũ lãnh đạo

 

ÔNG
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
ÔNG
TRƯƠNG VĂN VIỆT
Phó Chủ tịch Thường trực
Hội đồng Quản trị
ÔNG
CAO MINH HIẾU
Phó Chủ tịch
Hội đồng Quản trị
ÔNG
THIỆU LÊ BÌNH
Thành viên
Hội đồng Quản trị
ÔNG
LÊ NGUYỄN HOÀNG MINH
Thành viên độc lập
Hội đồng Quản trị
ÔNG
ĐẶNG VĂN VŨ DUY
Thành viên độc lập
Hội đồng Quản trị

 

 

ÔNG
VÕ VĂN THƯ
Trưởng Ban kiểm soát

NGUYỄN THỊ LOAN ANH
Kiểm soát viên
ÔNG
NGUYỄN HẢI PHONG
Kiểm soát viên
ÔNG
TRẦN TIẾN THANH
Tổng Giám đốc
ÔNG
TRẦN KIM HẢI
 Phó Tổng Giám đốc
ÔNG
NGÔ HUY HIỆU
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG
HUỲNH THANH TỨ
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG
LÊ QUỲNH MAI
Phó Tổng Giám đốc

 

ÔNG
NGUYỄN LÊ XUÂN
Giám đốc Tài chính
kiêm Kế toán trưởng

 

ÔNG
NGUYỄN NGỌC LONG
Phụ trách quản trị
kiêm Thư ký Công ty