Điều lệ và pháp lý công ty
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Điều lệ Công ty 2023 (mô hình UBKT) 29/06/2023
Quy chế hoạt động HĐQT 16/06/2023
Quy chế nội bộ về quản trị 16/06/2023
Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán 16/06/2023
Điều lệ Công ty tháng 06 năm 2022 (Cập nhật ngành nghề kinh doanh) 16/06/2022
Quy chế Kiểm soát nội bộ 19/08/2022
Điều lệ Công ty tháng 12 năm 2021 (điều chỉnh Vốn điều lệ) 24/12/2021
Quy chế nội bộ về quản trị 2021 22/10/2021
Quy chế hoạt động HĐQT 2021 22/10/2021
Quy chế hoạt động ban kiểm soát 2021 22/10/2021
Điều lệ Công ty CP Hưng Thịnh Incons 2021 (sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020) 20/10/2021
Điều Lệ Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons 2021 31/03/2021
Điều lệ Công ty CP Hưng Thịnh Incons 2019 1/11/2019
Điều lệ Công ty CP Hưng Thịnh Incons 2018 17/12/2018
Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 06/11/2017