Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
CBTT - Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán và chấm dứt người được ủy quyền CBTT 04/07/2024
CBTT - Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 04/07/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh 04/07/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment 04/07/2024
CBTT - Thay đổi thành viên HĐQT 29/06/2024
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 29/06/2024
Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT 27/06/2024
Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT - Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên (độc lập) HĐQT 26/06/2024
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 26/06/2024
CBTT - Gia hạn thời gian chi trả cổ tức 2021 19/06/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan Người Nội bộ (Tập đoàn Hưng Thịnh) 17/06/2024
CBTT - Báo cáo kết quả giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh 14/06/2024
Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc 07/06/2024
Báo cáo hoạt động của HĐQT 07/06/2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (cập nhật) 07/06/2024