Báo cáo tài chính
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Quý 1/2022 29/04/2022
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2022 29/04/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022 29/04/2022
BCTC kiểm toán hợp nhất 2021 31/3/2022
BCTC kiểm toán riêng 2021 31/3/2022
Giải trình BCTC kiểm toán riêng 2021 31/3/2022
Giải trình BCTC kiểm toán hợp nhất 2021 31/3/2022
Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 4/2021 so với quý 4/2020 27/1/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 27/1/2022
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2021 27/1/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 30/10/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 3/2021 30/10/2021
Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 3/2021 so với quý 3/2020 30/10/2021
Giải trình Báo cáo tài chính bán niên 2021 (riêng) 24/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 (hợp nhất) 24/08/2021