Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 23/11/2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 22/11/2018
Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 22/11/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 22/11/2018
Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HTN 22/11/2018
Nghị quyết thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức 8/11/2018
Báo cáo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức 8/11/2018
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty 16/11/2018
Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu HTN tại HOSE 01/11/2018
Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên 31/10/2018
Bản cáo bạch niêm yết 30/10/2018
Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 25/10/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 29/8/2018
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu 04/8/2018
Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 18/7/2018