Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Văn bản chấp thuận gia hạn BCTC bán niên 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước 09/7/2018
Văn bản chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán của VSD 03/7/2018
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 23/6/2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 23/6/2018
Thông báo Sở GDCK về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 18/6/2018
Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 12/6/2018
Văn bản chấp thuận công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước 09/6/2018
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 08/6/2018
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 02/6/2018
Công văn Sở KHĐT chấp thuận gia hạn Đại hội cổ đông 2018 26/4/2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 5/11/2017 05/11/2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 5/11/2017 05/11/2017
Thông báo Chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 11/10/2017