Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
CBTT Hưng Thịnh Investment về việc giao dịch cổ phiếu 21/06/2023
CBTT Thành lập Ủy ban kiểm toán 16/06/2023
Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và BKS 12/06/2023
BBH và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 11/06/2023
Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 19/05/2023
Dự thảo BBH ĐHĐCĐ thường niên 2023 19/05/2023
Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT 19/05/2023
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 19/05/2023
Dự thảo điều lệ sửa đổi 19/05/2023
Tổng hợp các tờ trình ĐHĐCĐ 2023 19/05/2023
Báo cáo BKS 19/05/2023
Báo cáo TGĐ 19/05/2023
Báo cáo HĐQT 19/05/2023
Danh sách Ban kiểm phiếu (dự kiến) 19/05/2023
Danh sách Ban Thư ký (dự kiến) 19/05/2023