Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Tổng hợp Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Báo cáo Ban kiểm soát 14/05/2022
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 14/05/2022
Báo cáo Hội đồng Quản trị 14/05/2022
Danh sách Ban kiểm phiếu (Dự kiến) 14/05/2022
Danh sách Ban Thư ký (Dự kiến) 14/05/2022
Danh sách Đoàn chủ tọa (Dự kiến) 14/05/2022
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 14/05/2022
Mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 14/05/2022
Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ Thường niên trực tuyến 2022 14/05/2022
Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 14/05/2022
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022 12/05/2022
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 12/04/2022