Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023 19/05/2023
Chương trình Đại hội (dự kiến) 19/05/2023
Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 19/05/2023
Thư mời họp ĐHĐCĐ 2023 18/05/2023
Quyết định của Cục thuế TP.HCM 12/05/2023
Nghị quyết HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 17/04/2023
Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 03/04/2023
Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh 27/03/2023
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn tại Hưng Thịnh Incons - Bà Trần Thục Oanh 15/03/2023
Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 (Lần 3) 24/02/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Cao Minh Hiếu 06/12/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Thiệu Lê Bình 06/12/2022
Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 01/12/2022
Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 21/11/2022
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu 15/11/2022