Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông tin giao dịch của Người có liên quan Người nội bộ - Công ty CP Hưng Thịnh Land 16/12/2021
Nghị quyết HĐQT thông qua tăng Vốn điều lệ Công ty 14/12/2021
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 10/12/2021
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10/12/2021
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 23/11/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 23/11/2021
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 23/11/2021
Văn bản UBCK V/v nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 22/11/2021
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 16/11/2021
CBTT thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin 27/10/2021
Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin 27/10/2021
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức 22/10/2021
Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 22/10/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2021 18/10/2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2021 (trực tuyến) 18/10/2021