Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty 18/10/2021
Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT 18/10/2021
Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT 18/10/2021
Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT 18/10/2021
Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị 14/10/2021
Sơ yếu lý lịch ứng viên đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị 14/10/2021
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 11/10/2021
Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 11/10/2021
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 11/10/2021
Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 9/10/2021
Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2021 8/10/2021
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021 6/10/2021
Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 5/10/2021
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 5/10/2021
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị 5/10/2021